monitoring pozycji
Logo Pajacyka.

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW DLA DZIECI "MASKARADA"

Regulamin wypożyczalni kostiumów

„Maskarada”

 

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Kostiumów dla dzieci „Maskarada”                     ul. Zgody 11, 42-226 Częstochowa.
 2. Działalnością wypożyczalni jest wypożyczanie kostiumów, strojów karnawałowych, przebrań i innych akcesoriów zwanych dalej „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi dalej „Wypożyczającymi”.
 3. Wypożyczający w celu wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni, podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia oraz złożenia na niej własnoręcznego podpisu.
 4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia ustalony w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia.
 5. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu  podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika Wypożyczalni – w  stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu, w jakim był on wypożyczony- potwierdzeniem zwrotu kostiumu jest podbicie kopii Umowy Wypożyczenia właściwą pieczątką.
 6. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością – za każdą kolejną dobę przedłużenia wypożyczenia (przetrzymania stroju), w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres.
 7. W przypadku przetrzymania stroju dłużej niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.
 8. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni „Maskarada”.
 9. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontrolowania jakości stroju a w przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju akceptacji jego stanu jako „nienaruszonego”. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie.
 10. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp.
 11. W przypadku zniszczenia wypożyczonego stroju winę ponosi Wypożyczający oraz pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą wypożyczonego stroju.
 12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, iż jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego stroju, wg rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ingerowania w jego wygląd.
 14. W przypadku, gdy Wypożyczający nie dokona zwrotu stroju lub strój ten będzie zniszczony lub nie kompletny zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z rynkową wartością stroju.
 15. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt prania, którego ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z  cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.
 16. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony strój przez cały okres wypożyczenia.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za sposób, czas i miejsce wykorzystania wypożyczonego Stroju.
 18. Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 19. Wszystkie roszczenia Wypożyczalni względem Wypożyczających zawarte w tym Regulaminie są aktualne a  Wypożyczalnia uprawniona jest do ich dochodzenia.